fbpx

Herroepingsrecht

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed.

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij MamaBella.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag  waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt. De Klant moet zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant dit binnen bovenstaande termijn schriftelijk melden via een ondubbelzinnige verklaring aan MamaBella. Dit kan per post aan MamaBella, Ten Otter 15, 2980 Halle-Zoersel, België of per e-mail aan info@mamabella.be. De Klant kan hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier herroepingsrecht voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan MamaBella heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan MamaBella, Ten Otter 15, 2980 Halle-Zoersel, België. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. Niet voldoende gefranceerde zendingen worden niet aangenomen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien het teruggestuurde product op één of andere manier in waarde verminderd is, behoudt MamaBella zich het recht om de Klant aansprakelijk te stellen en een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg zijn van het gebruik van de goederen door de Klant, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Verzegelde goederen dienen verzegeld teruggestuurd te worden. Het niet naleven van deze afspraak behoudt MamaBella het recht om de zending te weigeren uit gezondheids-, hygiënishe of medische redenen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal MamaBella de ontvangen betaling, inclusief de standaard leveringskost, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat MamaBella op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. MamaBella behoudt het recht te wachten met de terugbetaling totdat ze alle goederen teruggekregen heeft. Afhankelijk van het ontvangst van de retourgoederen kan deze betalingstermijn enkele dagen uitlopen.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door MamaBella geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

MamaBella betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij onderling overeengekomen; in ieder geval zal de Klant voor deze terugbetaling geen kosten aangerekend worden.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken. Alle goederen worden verzegeld ingepakt en kunnen dus enkel terugbetaald worden indien deze verpakking ongeopend blijft;
  • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

  

HERROEPINGSRECHT

HERROEPINGSFORMULIER
(dit formulier enkel en alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen).

Aan                                    MamaBella, Ten Otter 15, 2980 Halle-Zoersel, België – info@mamabella.be

Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen(*)

Gegevens bestelling

Besteld op                          …………………………….…………………………….………………………………………………………
Bestelbonnummer            …………………………….…………………………….………………………………………………………
Ontvangen op                    …………………………….…………………………….………………………………………………………
Reden van retour              …………………………….…………………………….………………………………………………………

De reden van retour is niet verplicht. Toch willen we vragen deze in te vullen zodat wij ten alle tijden onze diensten kunnen verbeteren.

Gegevens consument(en)

Voornaam + naam             …………………………….…………………………….………………………………………………………
Straat + nummer                …………………………….…………………………….………………………………………………………
Postcode + gemeente         …………………………….…………………………….………………………………………………………
Land                                      …………………………….…………………………….………………………………………………………
Telefoonnummer                …………………………….…………………………….………………………………………………………
Rekeningnummer               …………………………….…………………………….………………………………………………………

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

 

Datum                             

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Hier kan u het document herroepingsrecht in PDF-vorm downloaden: Herroepingsrecht