fbpx

Privacy Policy

RESPECT VOOR UW PRIVACY
MamaBella, gevestigd op het adres Ten Otter 15, 2980 Halle-Zoersel te België met BTW-nummer BE 0830.481.237, betreft de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonlijke gegevens die we verzamelen, zoals uiteengezet in deze Privacy Policy respecteert de privacy van bezoekers op haar website www.mamabella.be, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.

MamaBella is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van klanten van essentieel belang is en daar waar wij uw persoonsgegevens verwerken, doen wij dit conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016, de General Data Protection Regulation (GDPR) van 25 mei 2018 en van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De voorliggende privacy verklaring beschrijft de diverse maatregelen die worden genomen om uw persoonlijke levenssfeer te beschermen tijdens het gebruik van onze websites en/of diensten/producten en welke de rechten zijn waarover u dienaangaande beschikt als gebruiker en/of klant.

U wordt dus vriendelijk uitgenodigd deze privacy verklaring aandachtig te lezen en kennis te nemen van de inhoud. Mogelijke toekomstige aanpassingen zijn niet uit te sluiten. MamaBella houdt zich het recht om deze Privacy Policy te wijzigen in functie van de actuele nationale wetgeving. Wij vragen u dan ook om geregeld deze privacyverklaring te lezen om op de hoogte te blijven van de eventuele aanpassingen. Deze Privacy Policy is het laatst herzien op 7 mei 2019.

WAAROM WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKT?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Identificeerbaar verwijs naar identificatiegegevens (zoals naam, voornaam, ID-nummer, locatiegegevens, adres, IP-adres, abonnementen, …) die kunnen worden gebruikt om u direct of indirect te identificeren.

De persoonsgegeven die door MamaBella worden verzameld, worden verzameld en gebruikt voor de doeleinden en rechtsgronden die hieronder worden vermeld:

 • Informatie die over u wordt verzameld, wordt gebruikt om u van de gewenste service te voorzien en om deze service aan u te optimaliseren. De verwerking gebeurt desgevallend op basis van het gerechtvaardigd belang;
 • U doet – als klant – beroep op de diensten van MamaBella, waardoor uw persoonsgegevens verwerkt worden in het kader van de uitvoering van een overeenkomst;
 • Voor reclamedoeleinden, zodat MamaBella u op de hoogte kan houden van onder meer acties, activiteiten, uitgaven, aanbiedingen, …. Uw gegevens worden desgevallend verwerkt in het kader van een gerechtvaardigd belang;
 • In het kader van klantenrelaties kunnen uw gegevens verwerkt worden door MamaBella, op grond van een gerechtvaardigd belang.

Om de doelstellingen te verwezenlijken, verzamelt en verwerkt MamaBella uw persoonsgegevens. De verwerking heeft betrekking op persoonsgegevens die u aan MamaBella heeft meegedeeld.

Indien u de leeftijdsgrens van 16 jaar niet heeft bereikt, zullen uw persoonsgegevens slechts worden verwerkt nadat MamaBella daartoe een schriftelijke toestemming of machtiging tot toestemming heeft ontvangen van uw ouder/wettelijke vertegenwoordiger. Indien u evenwel minderjarig bent, maar de leeftijdsgrens van 16 jaar heeft bereikt, zal u hiertoe schriftelijke toestemming moeten geven.

Indien de rechtsgrondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens toestemming betreft, dan zult u te allen tijde het recht hebben om uw toestemming in te trekken. Dit heeft echter geen gevolgen voor de rechtmatigheid van gegevensverwerking uitgevoerd vóór het intrekken van uw toestemming. U dient zich er evenwel van bewust te zijn dat bij intrekking van de toestemming, u niet langer gebruik kan maken van de diensten van MamaBella.

AAN WIE MAAKT MAMABELLA UW PERSOONSGEGEVENS OVER?
De persoonsgegevens die MamaBella verwerkt, worden niet bekendgemaakt aan personen buiten MamaBella. Uw gegevens worden intern behandeld in overeenstemming met de relevante bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

HOELANG WORDEN DE PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het specifiek doel.

Persoonsgegevens die door MamaBella worden gebruikt voor de verlening van services aan u of uw services aan MamaBella, worden opgeslagen, bewaard en gebruikt voor zolang als nodig is om de services te verlenen/genieten. De gegevens zullen maximaal gedurende 1 jaar na het laatste gebruik worden bijgehouden.

Persoonsgegevens die door MamaBella worden gebruikt voor direct marketing, worden opgeslagen, bewaard en gebruikt voor zolang MamaBella denkt dat u voordeel heeft van haar berichten. De gegevens zullen maximaal gedurende 1 jaar na het laatste gebruik worden bijgehouden.

Gebruiksgegevens worden opgeslagen en bewaard voor zolang dergelijke gegevens nuttig zijn voor de ondersteuning van de website. De gegevens zullen in ieder geval verwijderd worden 5 jaar na het laatste gebruik ervan.

Indien u uw toestemming intrekt of bezwaar maakt tegen het gebruik door MamaBella van uw persoonlijke gegevens en een dergelijk bezwaar gegrond is, dan verwijdert MamaBella uw persoonsgegevens uit haar databases.

Het voorgaande zal MamaBella er evenwel niet van weerhouden om informatie en inhoud te bewaren voor wettelijke doeleinden zoals, maar niet beperkt tot, de uitoefening of verdediging van een juridische claim, bewijsdoelstellingen, back-up, administratie en de uitvoering van andere wettelijke rechten en verplichtingen die op MamaBella rusten.

RECHT OP INZAGE

U heeft het recht om op ieder ogenblik een verzoek in te dienen tot inzage in uw persoonsgegevens. U heeft het recht om van MamaBella een kopie te ontvangen van de persoonlijke gegevens die MamaBella van u in haar bezit heeft, mits dit geen nadelige gevolgen heeft voor de rechten en vrijheden van anderen. De eerste kopie wordt gratis verschaft, maar MamaBella behoudt zich het recht voor om een redelijke vergoeding aan te rekenen indien u meerdere kopieën aanvraagt.

INDIENEN VAN EEN VERZOEK
Mocht u vragen, zorgen of klachten hebben over deze Privacy Policy of de manier waarop we met uw persoonlijke gegevens omgaan of mocht u een verzoek willen indienen om uw rechten uit te oefenen, dan kan u met ons contact opnemen op volgend adres:

MamaBella
T.a.v. de privacyverantwoordelijke
Ten Otter 15
2980 Halle-Zoersel
België

of per e-mail ter attentie van de privacyverantwoordelijke aan info@mamabella.be.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldige identiteitskaart, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan opgenomen worden.

Uw verzoek zal binnen één maand na ontvangst worden behandeld. Indien de complexiteit van uw verzoek dit niet toelaat, zal deze termijn verlengd worden tot twee maanden. De beslissing tot verlening van de termijn zal u binnen de maand worden meegedeeld.

Indien MamaBella helemaal niet in de mogelijkheid is om gevolg te geven aan uw verzoek, zal dit eveneens binnen één maand na ontvangst worden meegedeeld. In dat geval beschikt u over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de ‘Gegevensbeschermingsautoriteit’:

Gegevensberschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact@apd-gba.be
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

RECHT OP RECTIFICATIE
Indien uw persoonsgegevens die MamaBella in bezit heeft, onnauwkeurig of onvolledig zijn, dan heeft u het recht om deze informatie te rectificeren of, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, deze aan te vullen. Recht om gegevens te laten wissen (recht om vergeten te worden).

Indien aan één van de volgende omstandigheden is voldaan, heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen, zonder onnodige vertraging:
– De persoonsgegevens zijn niet langer nodig met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze zijn
verzameld of anderszins zijn verwerkt;
– U trekt uw toestemming in en er bestaat geen andere rechtsgrondslag;
– De persoonlijke gegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
– U hebt bezwaar gemaakt en er is geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde grond voor de verwerking;
– Het wissen van gegevens is noodzakelijk om wetgeving van de EU of België na te leven.

Er bestaat evenwel een aantal uitzonderingen op het recht om gegevens te laten wissen.
Deze uitzonderingen omvatten die gevallen waarin verwerking noodzakelijk is:
– Voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en op vrijheid van informatie;
– Voor het naleven van een wettelijke verplichting;
– Voor het vastleggen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. Recht op het beperken van gegevensverwerking.

U heeft het recht te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt, als aan één van volgende voorwaarden is voldaan:
– U de nauwkeurigheid van gegevens betwist (en alleen zolang als het duurt om de nauwkeurigheid te verifiëren);
– De verwerking onrechtmatig is en u beperking verzoekt (in tegenstelling tot het uitoefenen van het recht op het wissen van gegevens);
– MamaBella de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerking, maar uw persoonsgegevens vereist voor het vastleggen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims;
– U bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar.

Naast het recht om de persoonsgegevens op te slaan, heeft MamaBella tevens het recht om uw persoonsgegevens op andere wijze te verwerken, maar slechts:

 • Met uw toestemming;
 • Voor het vastleggen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims;
 • Voor het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon;
 • Om redenen van gewichtig algemeen belang.

MamaBella informeert u alleszins vooraleer ze de beperking van de gegevensverwerking opheffen.

RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID VAN DE GEGEVENS
Indien uw toestemming de rechtsgrondslag betreft voor het verwerken van uw persoonsgegevens en dergelijk verwerking automatisch wordt uitgevoerd, heeft u het recht uw persoonsgegevens van MamaBella te ontvangen in een gestructureerde, veelgebruikte en machineleesbare indeling. Dit recht geldt echter niet wanneer dit nadelige gevolgen zou hebben voor de rechten en vrijheden van anderen.

U heeft tevens het recht om uw persoonlijke gegevens rechtstreeks naar een ander bedrijf te laten overdragen, als dit technisch mogelijk is, en/of uw persoonsgegevens op een eigen apparaat op te slaan voor verder persoonlijk gebruik. Recht om bezwaar te maken tegen verwerking

U heeft het recht om ten allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van uw specifieke situatie, maar alleen in zoverre dat toestemming de rechtsgrondslag voor verwerking is, en dat de verwerking noodzakelijk is voor:
a) De uitvoering van een taak voor het algemeen belang voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan MamaBella is opgedragen;
b) Legitieme belangen die door MamaBella of een derde partij worden nagestreefd.

Als u een dergelijk bezwaar maakt, houdt MamaBella op met de verwerking van persoonsgegevens, tenzij MamaBella kan aantonen dat er dwingende legitieme gronden zijn voor verwerking, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of dat de verwerking is bedoeld voor het vastleggen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor het doel van direct marketing (inclusief voor het doel van direct marketing). Als u een dergelijk bezwaar maakt, stopt MamaBella met de verwerking van uw gegevens voor dit doel.

VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

MamaBella verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te behouden en heeft veiligheidsmaatregelen genomen om elk eventueel verlies, misbruik of elke vervalsing van deze persoonsgegevens te voorkomen.

CONTENT VAN DE WEBSITE
Alle auteursrechten, ontwerprechten en de intellectuele eigendomsrechten die bestaan in onze ontwerpen, producten, beelden, teksten en vormgeving van deze website en webcatalogus zijn en blijven het eigendom van MamaBella. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing op welke wijze dan ook, van het geheel of slecht een onderdeel ervan, met inbegrip van technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

HET BEHEER VAN DE WEBSITE
Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 • De toegang aan een categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
 • Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd met internet-etiquette
 • De website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren
 • Technische wijzigingen zijn mogelijk, aangezien producten steeds worden verbeterd.

VERANTWOORDELIJKHEDEN
De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of één van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

 • Vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
 • Vanweg het schenden van de voorwaarden van deze Privacy Policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur opgelopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

COMMERCIËLE AANBIEDINGEN
U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, kan u een mail sturen naar info@mamabella.be.

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die in een inbreuk op de persoonijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

DIVERSE BEPALINGEN M.B.T. DE DIENSTVERLENING
Geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard voor het publiceren van fouten en weglatingen in deze website en webcatalogus.

De maten van de ontwerpen op de webcatalogus zijn bij benadering en geven enkel een indicatie, afhankelijk van de leverancier kunnen deze maten variëren.

Alle producten zijn onderworpen aan leverbaarheid.

Omwille van technische redenen kunnen kleurverschillen optreden tijdens de productie van de juwelen en sieraden.

Kleurweergave is net zo nauwkeurig als het computerscherm weergave toelaat.

Voor meer informatie over onze verkoopsvoorwaarden wordt u doorverwezen naar de website van MamaBella (www.mamabella.be).

COOKIES
Het surfen op onze website kan de installatie van cookies op uw computer tot gevolg hebben.  Zij vereenvoudigen het bezoek en verbeteren de ergonomie van de dialoog.

U kunt de installatie van deze cookies op uw computer weigeren, maar zulke weigering kan de toegang tot bepaalde diensten van de website in de weg staan. Indien u de Cookie Policy nog niet gelezen heeft, raden wij u aan dit alsnog te doen.

Hier kan u de Privacy Policy in PDF-vorm downloaden: Privacy Policy